Kantinedienst v.v. De Wherevogels

Verplichte invulling van vrijwilligersdiensten

1.       VERPLICHTE INVULLING VAN VRIJWILLIGERSDIENSTEN

2.       PROCEDURE (bij indeling per team)

3.       SANCTIES bij niet op komen dagen.

4.       INDELING DIENSTEN


 

1.       VERPLICHTE INVULLING VAN VRIJWILLIGERSDIENSTEN

 De Statutenwijziging, zoals deze tot stand is gekomen na een stemming in de Algemene Ledenvergadering van 2-12-2008 houdt in, dat ieder lid naast het betalen van  contributie verplicht is, tot het verrichten van een aantal werkuren ten behoeve van de vereniging (zie hieronder de tekst van Artikel 8, Lid 1.B van de Statuten).
 
Lid 1.B: De leden zijn verder gehouden tot het verrichten van een aantal werkuren ten behoeve van de vereniging. Deze uren worden, namens het Bestuur, in evenredigheid verdeeld over de teams. Voor jeugdleden tot de leeftijd van 18 jaar worden de uren door de ouders of verzorgers van het betreffende jeugdlid waargenomen.
 
Alle leden zijn destijds via een persoonlijke brief d.d. 16-12-2008 geïnformeerd over deze Statutenwijziging. Nieuwe leden worden via onze website en het Wherevogels inschrijfformulier hierop geattendeerd. Het is eventueel mogelijk  een voorkeur voor de te verrichten diensten aan te geven, waarmee de door het bestuur ingestelde commissie zoveel mogelijk rekening probeert te houden. Als leden al een volwaardige vrijwilligersfunctie binnen de vereniging vervullen (zoals vaste medewerker van het kantineteam, leider of trainer van een team, (jeugd-)scheidsrechter, etc.) zijn zij in principe vrijgesteld van de vrijwilligersdiensten.
 
Aangezien het bestuur in het verleden geprobeerd heeft voor deze nieuwe systematiek begrip te kweken, doch dit in onvoldoende mate resulteert in een eerlijke “lastenverdeling” en zelfs sancties tegen (de ouders van) het lid onvoldoende effect sorteren, is besloten de sancties nu niet alleen persoonlijk op te leggen, maar eventueel ten laste van het gehele team te laten komen. Wij verwachten daarmee, na soortgelijke opgedane ervaring bij clubs in de regio, dat door sociale controle de teambijdrage gemakkelijker wordt geleverd.
 
Om vragen over deze maatregel voor te zijn benadrukken wij opnieuw het volgende:

1. Het besluit om vrijwilligersdiensten te gaan verplichten (zie de 1e alinea) is door de vereniging democratisch genomen en heeft als motto: “Lidmaatschap is niet vrijblijvend, alle schouders dragen dezelfde lasten”. De grote druk op steeds minder schouders om de vereniging draaiende te houden, wordt daarmee eerlijker verdeeld!
 
2. Deze bijdrage bedraagt over een heel seizoen van 10 maanden gemiddeld 1 tot 2 dagdelen per lid. Er zijn leden die op vrijwillige basis deze bijdrage wekelijks leveren.

3. Een verhoging van contributie om o.a. de kantine draaiende te houden zou uitdraaien op een verhoging met tenminste €.100,- per lid per jaar. Meerdere malen is in de Algemene Ledenvergaderingen gebleken, dat juist de bescheiden contributie van De Wherevogels een groot goed is.

4. De sancties bij het niet nakomen van de teamverplichting wordt uiteindelijk aan het lid Bij de procedure wordt daar nader op in gegaan.

Het Bestuur


2.       PROCEDURE (bij indeling per team)

Procedure:

De leden worden via de website, zo mogelijk voor een periode van enkele weken vooruit, op de hoogte gesteld wanneer hun vrijwilligersbijdrage gewenst is. Een team dient voor het betreffende dagdeel twee vrijwilligers te leveren. Een team wordt meerdere malen per jaar (2 tot 3 keer) aangewezen om de vrijwilligersbijdrage te leveren. Leiders, (c.q. aanvoerders) van de teams krijgen de aanwijzing van hun team per mail van de kantinecommissie welke zij aan hun teamleden kunnen doorsturen.
 
A. Bij de eerstvolgende speeldag noteert de leider de namen van de vrijwilligers of wijst hen er dringend op, onderling te bepalen wie de genoemde dienst gaat vervullen. De teamleden, c.q. hun ouders bepalen in goed overleg wie de teamdienst vervult.

B. De betreffende leden die de vrijwilligersdienst gaan vervullen melden zich per mail bij de kantinecommissie, mailadres: [email protected] . Gebeurt dat niet of onvolledig dan zal het team via de leider een week voor het vervullen van de dienst een herinnering krijgen waarbij het team op zijn indeling wordt gewezen.

C. Op de hoofdpagina van onze website onder de button KANTINE & VRIJWILLIGERS wordt het volledige kantinerooster vermeld. Dus inclusief wanneer een team de vrijwilligersbijdrage moet leveren. Hiermee wordt verwarring uitgesloten en kan het lid met zijn agenda hier rekening mee houden. Raadplegen van de website is om meerdere redenen dus nuttig!

D. Het lid dat zich had opgegeven voor een bepaalde teamdienst en alsnog verhinderd is, dient zelf voor vervanging zorg te dragen!

E. Bij afgelastingen vervalt de vrijwilligersbijdrage van de ingedeelde leden/ouders niet; het team wordt opnieuw ingedeeld.

Verhindering en Waarneming:
Het kan uiteraard voorkomen dat een teamlid verhinderd is om de ingedeelde dienst in te vullen. Het is uitdrukkelijk de bedoeling, dat deze dan zelf zorgt voor vervanging. Dat is mede de reden waarom gekozen is om leden van teams gelijktijdig diensten te laten invullen. Daarmee is het zoeken van een waarnemende vervanger eenvoudiger.
 
Een ieder blijft echter verantwoordelijk voor de invulling van de eigen dienst, óók bij waarneming door een ander. Let wel: hiermee vervalt ook niet de eigen dienst, deze wordt op een later moment opnieuw ingedeeld. Het lid dat verhinderd is, geeft de waarneming (met naam!) vóór de betreffende indelingsdag per e-mail door aan de Kantinecommissie.


 3.       SANCTIES bij niet op komen dagen.
 
De vereniging heeft gekozen voor het verplicht in laten vullen van de vrijwilligersdiensten als vast bestanddeel van het lidmaatschap, om de “lasten” over zoveel mogelijk schouders te verdelen. In principe bestaat deze verplichting uit waarschijnlijk één- tot tweemaal per seizoen een dagdeel. De kantinedienst wordt meestal ingevuld door 4 personen te weten 2 ervaren leden en 2 leden van een aangewezen team. Deze teamleden die de dienst gaan verrichten worden zo nodig aan het begin van de dienst door het ervaren lid geïnstrueerd.
 
Behoudens overmacht, dit ter beoordeling van het bestuur, zal door het bestuur een sanctie worden opgelegd aan het ingedeelde lid of ouders/verzorgers van jeugdleden), wanneer deze voor de ingedeelde dienst niet op komt dagen. Deze sanctie wordt ook opgelegd wanneer de aangezochte waarnemer voor de betreffende dienst niet op komt dagen. Als gezegd blijft eenieder verantwoordelijk voor de eigen dienst, óók bij waarneming.
 
Sancties bestaan uit schorsing van wedstrijd en training van het lid. Deze schorsing wordt door het bestuur aan het lid (of diens ouders) en aan de leider van het team meegedeeld, waarin het betreffende lid speelt.
 
1e sanctie: bij één keer niet op komen dagen volgt direct een schorsing van wedstrijd en training. Bij jeugdleden onder de 18 jaar, waarvan ingedeelde ouders/verzorgers (of door hen aangezochte waarnemer!) niet op komen dagen, treft deze schorsing dan het kind/jeugdlid. Tevens volgt direct een nieuwe indeling voor de vrijwilligersdienst. Het bestuur zal de schorsing opheffen, nadat de vrijwilligersdienst is vervuld. Pas na in kennisstelling door het bestuur aan het lid (of ouders) en teambegeleiding wordt de sanctie opgeheven.  

2e sanctie: bij een tweede keer niet op komen dagen volgt volgt een schorsing voor onbepaalde tijd. Het bestuur zal uitspraak doen over de duur van de schorsing of royement aanvragen tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering

Sancties voor een geheel team:
Als meerdere leden van een team niet komen opdagen voor de ingedeelde vrijwilligersdienst kan het Bestuur besluiten de eerstvolgende competitiewedstrijd van dit elftal te annuleren. Dit gaat in eerste instantie in overleg met de tegenstander en in tweede instantie met de KNVB. Dit leidt tot een verloren wedstrijd en mogelijk tot extra verliespunten en/of een boete. De vereniging verhaalt een eventuele boete op het desbetreffende team.

Natuurlijk hoopt het Bestuur dat het opleggen van sancties niet nodig zal zijn. Wij hopen dat door de uitleg hierover de noodzaak van deze maatregel dermate is doorgedrongen dat de enkele diensten per seizoen met graagte zullen worden ingevuld!


4.       INDELING DIENSTEN

De indelingen worden wekelijks op de website ververst, zo mogelijk voor een periode van enkele weken vooruit. Via teamindeling worden leden en ouders van jeugdleden voor de volgende diensten per weekend aangewezen voor hun vrijwilligersdiensten. Dit zal voornamelijk de kantinedienst zijn.

1. Kantine.
-          kantine 08.00 – 13.00 zaterdag (ochtend)
-          kantine 13.00 – 18.00 zaterdag (middag, incl. opruimen)
-          kantine 13.00 – 18.00 zondag (middag, incl. opruimen)
 
Als leden het draaien van een kantinedienst niet prefereren, dan kunnen zij ruim voorafgaande aan hun ingedeelde kantinedienst in de VACATUREBANK bekijken of meer geschiktere vrijwilligersdienst in te vullen is.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!