Gedragsregels bij onze vereniging

De gedragsregels gelden voor iedereen die actief is binnen onze vereniging voor alle type begeleiders, zoals een leider, een trainer, een coach, een fysiotherapeut en/of masseur, een scheidsrechter, een grensrechter, een coördinator, een bestuurder, een anderszins meewerkende vrijwilliger of meehelpend familielid.

Begeleid(st)ers:

 • Een begeleid(st)er moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen een sport(st)er zich veilig voelt (om te bewegen). Dat betekent dat er geen onderscheid mag worden gemaakt naar o.a. godsdienst, geslacht, seksuele oriëntatie, culturele achtergrond, leeftijd of beperking.

 • Een begeleid(st)er mag niet verder in het privé-leven van de Sport(st)er doordringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel, dus bijvoorbeeld geen afspraakjes maken of contact opnemen als dat niet relevant is.

 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleid(st)er en een jeugdige sport(st) er tot 18 jaar, of een begeleid(st)er en mensen met een verstandelijke beperking zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

 • Een begeleid(st)er zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen integer en met respect omgaan met een sport(st)er en de ruimten waarin de sporter zich bevindt. Denk aan een de kleedkamer waar de begeleid(st)er niet zomaar binnen mag komen.

 • Jeugdteams worden te allen tijde in de kleedkamer begeleid door meer dan één begeleid(st)er. Ouders of andere begeleid(st)ers zien daarop tevens toe en maken direct melding bij overtreding bij de betreffende begeleid(st)er, VCP en bestuur van de Wherevogels. Dit geldt eveneens voor de trainingen.

Iedereen:

 • Voor iedereen geldt dat er respectvol met elkaar omgegaan wordt, ongeacht iemands geslacht, geloof, huidskleur of seksuele geaardheid.

 • Voor iedereen geldt dat er zorgvuldig met de gebouwen en overige zaken op ons sportpark wordt omgegaan.

 • Een ieder onthoudt zich van onbehoorlijk taalgebruik, verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden. Pesten wordt niet getolereerd.

 • Moedig spel(st)ers aan en wees altijd positief.

 • Bespreek meningsverschillen niet in het openbaar, maar daar waar ze thuis horen.

 • Bij calamiteiten dient het sportpark direct toegankelijk te zijn voor hulpverlenende instanties.

 • Bij bezoek aan de kantine is het vanzelfsprekend dat de aanwijzingen van het barpersoneel opgevolgd worden.

 • Voor iedereen geldt dat bij vernielingen de schade rechtstreeks op de veroorzaker verhaald zal worden.

 • De Wherevogels verleent altijd medewerking aan politie en KNVB ingeval van discriminatie en/of geweld.

 • Fietsen, brommers, scooters en auto’s alleen parkeren op de daartoe aangewezen plekken.

 • Parkeren van fietsen, brommers, scooters en auto’s op het sportpark zelf of bij de ingang van het complex is verboden.

 • Roken op het complex is niet toegestaan, behalve op plekken die daarvoor zijn aangewezen. Langs de velden is dat in het geheel niet toegestaan.

 • Afval dient in de daartoe aanwezige afvalbakken gedeponeerd te worden.

 • Alcoholgebruik langs de lijn is te allen tijde verboden!

 • In de kleedkamer wordt niet gerookt en géén alcohol gedronken.

 • Laat de kleedkamer schoon achter.

 • Maak geen filmopnames in de kleedkamer.

 • Voor film- en foto opnames verwijst de vereniging ook naar de bepalingen volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Een ieder heeft respect voor andermans eigendommen. Een ieder is hoofdelijk aansprakelijk voor een door hem persoonlijk aangerichte schade c.q. vernieling. Een ieder houdt zich aan de aan hem door de vereniging of door de KNVB opgelegde sanctie/strafmaat n.a.v. de door hem gepleegde overtreding. De vereniging verhaalt de door de KNVB opgelegde boetes en/of in rekening gebrachte administratiekosten op het betreffende verenigingslid.

Verder onderschrijft onze vereniging de

TUCHTREGLEMENT SEKSUELE INTIMIDATIE INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK (ISR) van 1 april 2019.

Meer inormatie over de ISR regeling vindt U  HIER

 

 

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!